Biedrības "KĒFA" mērķi ir:

 1. sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu veiksmīgu integrāciju sabiedrībā;
 2. nodrošināt lietderīga un patīkama brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, izmantojot integratīvas metodes;
 3. aktīva, sportiska, veselīga un tikumiska dzīvesveida, kā arī tūrisma un vides izglītības popularizēšana; 
 4. neformālās izglītības un brīvprātīgā darba attīstības sekmēšana, un pilsoniskās sabiedrības un saliedētības attīstība;
 5. kultūras, mūzikas, deju  un teatrālās mākslas veicināšana bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū;
 6. nodrošināt ģimeņu stiprināšanas un sociālpsiholoģisko pakalpojumu pieejamību ģimenēm ar  bērniem;
 7. veicināt pozitīvas sociālās izmaiņas sabiedrībā popularizējot labdarību.

Biedrības "KĒFA" darbības uzdevumi ir:

 1. izstrādāt un īstenot labdarības sociālos projektus un organizēt ar to saistītos pasākumus, koncertus, izstādes, konferences, seminārus un citus pasākumus;
 2. nodrošināt materiālo palīdzību trūcīgajiem un maznodrošinātām personu grupām;
 3. sniegt atbalstu sociāli mazaizsargāto personu grupām;
 4. sniegt atbalstu personām ar redzes un dzirdes invaliditāti;
 5. sniegt atbalstu NEET jauniešiem – tas ir jauniešiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nav iesaistījušies nedz darba tirgū, nedz izglītības procesā vai apmācībās.
 6. rīkot un atbalstīt kultūras, sporta, deju un mūzikas pasākumus, veselīga dzīvesveida popularizēšanas akcijas un ilgtermiņa projektus, nometnes, pārgājienus un apmācības neformālās izglītības veidā;
 7. nodrošināt garīgās veselības aprūpi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, sniedzot garīgo un emocionālo atbalstu;
 8. dot iespēju jauniešiem un pieaugušajiem iesaistīties brīvprātīgajā darbā;
 9. dot iespēju jauniešiem izmantot neformālajā izglītībā gūtās spējas un iemaņas, un praktizēt vienaudžu apmācību;
 10. atzīt un novērtēt jauniešu gūtās spējas un iemaņas, piešķirot apliecības par piedalīšanos Biedrības neformālas izglītības pasākumos un brīvprātīgā darba veikšanā;
 11. veidot sadarbību ar citām juridiskajām un fiziskajām personām, tai skaitā ar valsts pārvaldes iestādēm gan Latvijā, gan ārvalstīs;
 12. nodrošināt materiāltehnisko bāzi, piesaistot finanšu līdzekļus un citus resursus Biedrības mērķu sasniegšanai;
 13. organizēt un vadīt projektus, kas saistīti ar augstāk minētajiem mērķiem un uzdevumiem.